Giảm Đối Tượng, Trường Hợp Được Ghi Nợ Tiền Sử Dụng Đất Từ 10/12/2019

Ngày 26/1/2010, Chính Phủ đã chính thức ban hành Nghị định số: 79/2019/NĐ-CP để sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Nội dung quan trọng nhất của việc thay đổi này là giảm đối tượng và trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Cụ thể:

– Theo Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì: “Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7,Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính…”. Nghĩa là bất kỳ hộ gia đình, cá nhân nào cũng có thể được ghị nợ tiền sử dụng đất nếu họ khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, Điều 1 Nghị định 79/2019/ NĐ-CP thì chỉ: “Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

Như vậy, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất giảm đi (thu hẹp), chỉ những người có công với các mạng; hộ nghèo; các nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại các xã là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mới được ghi nợ tiền sử dụng đất.

– Điều 16 Nghị định Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận và được nhà nước giao đất tái định cư. Trong khi đó Nghị định 79/2019/ NĐ-CP thì chỉ có một trường hợp duy nhất là: được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.