CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi:….…………….(1)………………

Tôi tên là:………………………………………..(2)………………………………………………

CMND/CCCD số: ……………………….. ngày cấp: ………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Bằng đơn này, đề nghị……………………..(1)…………………………… giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa tôi và ……(3)……. như sau: …………………….(4)……………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo:

1. Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai (hòa giải không thành).

2. Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất.

3. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

___________________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

(2) Họ tên người tranh chấp (hoặc tên cơ quan, tổ chức tranh chấp).

(3) Tên, địa chỉ của người bị tranh chấp (hoặc tên cơ quan, tổ chức bị tranh chấp).

(4) Ghi rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng thửa đất hoặc phần diện tích đất đang có tranh chấp, ghi tóm tắt quá trình dẫn đến tranh chấp và yêu cầu (đề nghị) của người tranh chấp.