CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN YÊU CẦU

(V/V Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP……….

1. Họ và tên chồng: …………………………… Sinh ngày: …../…../………..

CCCD/CMND số: …………………, cấp ngày…./…../……, nơi cấp ………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

2. Họ và tên vợ: ……………………………………………., Sinh ngày:…./…../………..

CCCD/CMND số: …………………, cấp ngày…./…../……, nơi cấp ………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân………….. việc như sau:

Vợ chồng chúng tôi đã kết hôn vào ngày….tháng…..năm….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./…….. tại UBND …….. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống giữa chúng tôi đã phát sinh quá nhiều mâu thuẫn không giải quyết được dẫn đến việc dần dần không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và tình cảm. Do vậy, chúng tôi đã ly thân từ   cho đến nay.

Nay, Chúng Tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Vợ chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

1. Về con chung: 

……………………………………………………………………………………………………….

2. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau

Chúng tôi có những tài sản chung sau: …………………………………………………

.3. Về nợ chung (nếu có): chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau: (Ghi các khoản nợ chung nếu có phát sinh và nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận thuộc về ai? ………..

4.  Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết………. (nếu có)

(Lưu ý: Nếu không có nợ chung thì chỉ cần ghi Không có nợ chung.)

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

– 

Với tất cả nội dung sự việc trên, chúng tôi cùng kính đề nghị Quý Tòa xem xét sớm giải quyết cho chúng tôi được ly hôn để cả hai đều có cơ hội xây dựng cuộc sống mới.

Chúng tôi cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

…………………., ngày…..tháng…..năm……..

     Họ tên chồng                                                                    Họ tên vợ

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn cách viết:

1. Kính gửi

Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

2. Phần mở đầu:

Phần này cần ghi rõ tên tòa án thụ lý giải quyết, điền đầy đủ thông tin của vợ chồng bao gồm Họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú(Theo sổ hộ khẩu). …

3. Người khởi kiện:

Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó đó;

Nếu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu;

Người bị kiện  Ghi tương tự như hướng dẫn tại mục 3

4. Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện:

 Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H)

5. Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân của vợ và chồng, giấy khai sinh của các con, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản hợp pháp,…)

6. Phần nội dung đơn ly hôn:

Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không,lý do muốn được giải quyết ly hôn.  Phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm Đơn xin ly hôn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

– Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

– Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

Nếu đã tự nguyện thỏa thuận chia thì ghi cụ thể phần tài sản mỗi người được hưởng cụ thể là gì và mức như thế nào?

Hoặc:

– Trường hợp thỏa thuận được tài sản chung, riêng thì hai bên cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên thỏa thuận không yêu cầu tòa phân chia (hoặc câu khác)

– Trường hợp không thỏa thuận được phân chia tài sản thì các bên liệt kê tài sản chung riêng và ghi rõ yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật bao gồm các nội dung như:

+ Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên

+ Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết

+ Các thông tin khác (nếu có)

–  Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

– Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó

7. Phần chữ ký:  Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là  người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.